Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
009 - Nov. 2005