Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
0010 - Nov. 2005