Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
008 - Nov. 2005