Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
007 - Nov. 2005