Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
006 - Nov. 2005