Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
005 - Nov. 2005