Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
004 - Nov. 2005