Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
009 - Nov. 2005