Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia 

 
010 - Nov. 2005