Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
007 - Nov. 2005