Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
006 - Nov. 2005