Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
005 - Nov. 2005