Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
004 - Nov. 2005