Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
003 - Nov. 2005