Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
002 - Nov. 2005