Byzantine Catholic Church in Velky Ruskov, Slovakia

 
001 - Nov. 2005