Greckokatolicky kostov v Novom Ruskove, Slovensko

 
002 - Nov. 2005